Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens vinden we vanzelfsprekend. Ook vinden we het belangrijk dat we hierin transparant zijn. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG) gegaan. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Stichting Theaterwerkplaats Novalis is een arbeidsmatige dagbesteding met als doel een verbindende factor te zijn om participatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken, verwerken we persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het doel en de redenen voor verwerking van persoonsgegevens en de bescherming hiervan, ook als wij deze verwerking hebben uitbesteed aan derden. In dit privacy statement vertellen we graag meer over wat we waarom en hoe met welke persoonsgegevens doen. Ook leggen we uit wat jouw rechten zijn en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke gronden:

 • voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • als de betrokkene ons toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve verplichtingen en andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met een gerechtvaardigd belang, waarbij wij erop letten dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is, zoals maar niet uitsluitend:
  • het maken van rapportages;
  • de verdediging van ons rechten in geval van een geschil;
  • het beheer van gegevens van Theatermakers, contactpersonen, hulpverleners, vakspecialisten, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de Theaterwerkplaats, waarbij wij persoonsgegevens ook inzetten om onze dienstverlening te verbeteren;
  • het verzorgen van inschrijvingen en deelname van Theatermakers aan voorstellingen en evenementen;
  • het organiseren van voorstellingen en evenementen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Theaterwerkplaats Novalis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat Stichting Theaterwerkplaats Novalis de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of je bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken doen we onder andere om de volgende redenen:

 • om contact op te kunnen nemen;
 • om informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het organiseren van opleidingen en trainingen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • voor het uitvoeren van onderzoek;
 • voor publicatie in/op jaarverslagen, brochures, folders, website en publicaties van voorstellingen en evenementen;
 • voor inschrijvingen aan voorstellingen en evenementen;
 • voor het uitvoeren van de overige voor onze Theaterwerkplaats gebruikelijke activiteiten;
 • voor de verwerking van een sollicitatie.

Website en Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat de bezoeker wordt herkend, telkens als de website wordt bezocht. In de browser op de computer kunnen cookies buiten werking worden gesteld, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk zijn. 

Op de website staan een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van de betreffende website.

Medische gegevens

Wij zijn ons ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken van mensen met een beperking. Uiteraard zijn wij extra voorzichtig en terughoudend daar waar het gaat om bijzondere (veelal medische) persoonsgegevens. Gezien onze doelstelling en aard van onze activiteiten zullen Theatermakers hoogstwaarschijnlijk een verstandelijke beperking hebben. Wij doen echter niets met deze informatie. We verwerken bijzondere persoonsgegevens van Theatermakers met als doel hen te kunnen begeleiden in hun arbeidsmatige dagbesteding. Dit laten wij ook doen door gediplomeerde vakspecialisten die schriftelijk verklaren deze bijzondere persoonsgegevens niet door te geven aan derden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het betrokken individu.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

 1. Doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Stichting Theaterwerkplaats Novalis
  Stichting Theaterwerkplaats Novalis kan (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Stichting Theaterwerkplaats Novalis of met haar vrijwilligers. Stichting Theaterwerkplaats Novalis  ziet erop toe dat binnen de organisatie van Stichting Theaterwerkplaats Novalis de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Stichting Theaterwerkplaats Novalis
  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de organisatoren van voorstellingen en evenementen in Nederland en/of het buitenland. Voor zover er geen sprake is van expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de afspraken tussen betrokkene en Stichting Theaterwerkplaats Novalis of wanneer Stichting Theaterwerkplaats Novalis hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 3. Geen commercieel gebruik
  Stichting Theaterwerkplaats Novalis zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Stichting Theaterwerkplaats Novalis doet haar uiterste best om de juistheid van persoonsgegevens te garanderen. Indien hierin fouten optreden dan verzoeken wij dit direct bij ons te melden, zodat wij direct voor correctie kunnen zorgdragen.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij hebben diverse maatregelen genomen om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen met persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden door ons op een passende manier beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking, verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en op grond van wetgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van hun persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen aangeven dat hun persoonsgegevens niet gedeeld mogen worden met derden en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Hiervoor kan contact met ons worden opnemen via onderstaande gegevens. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

Klacht bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons of bij de onafhankelijk toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen of wensen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je ons bereiken door te bellen naar 073 684 02 02 of te mailen naar info@stichtingnovalis.nl

Vught, oktober 2021